Sayın kat maliki,
Bugün Oğuzhan İnşaat tarafından, tüm kat maliklerine gönderilen ve gerçekleri yansıtmayan talihsiz
e-posta bize de ulaştı.
Kaos ortamı yaratmak, ve siz değerli müşterilerimizin huzurunu kaçırmaktan başka amaç taşımayan,
mesnetsiz bu e-postanın, Oğuzhan İnşaat gibi köklü bir firma tarafından gönderilmiş olması maalesef
olayı daha da üzücü hale getiriyor.
OrionCity sitesinin yönetimini aldığımız günden bu yana, çeşitli sebeplerle, sürekli zorluk çıkaran ve
bizzat bize telaffuz edilen “Oradaki insanların (kat maliklerini kastederek) burnunun sürtmesini
istiyoruz” diyen bir anlayıştan bile beklenmedik derecede üzüntü verici bu e-postadaki konuların
detaylarını ve doğrularını size aktarmak istiyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti, kanunlarla yönetilir. Perakende elektrik satışı, yalnızca Enerji Piyasası
Denetleme Kurulu’na kayıtlı Enerji Şirketleri tarafından yapılmaktadır. Elektrik satışını EPDK’ya kayıtlı
olmayan, rastgele firmalar yapamazlar.
Ayrıca, Alanya’da başka örneği olmayan “Ön Ödemeli Elektrik Sistemi”, yine Oğuzhan İnşaat
tarafından uygulanmış, ancak elektrik satışını yapan firmanın EPDK’ya kayıtlı bir firma olmaması ve
satış fiyatını kendi keyfine göre belirleyebilmesi sebebiyle (ki, yüz yüze yaptığımız görüşmelerde de
bunun sinyalini vermiş, bugün 39 kuruştan satıyorum ama yarın belki 41 kuruş yaparım demişlerdir),
gayri yasaldır. Kendileri bu durumu kamufle etmek için, CLK firması ile özel anlaşmaları olduğunu
belirtmekte, ancak CLK firmasından bu anlaşmayı talep ettiğimizde, kimseye böyle bir müsaade
vermediklerini beyan etmektedirler. CLK ile yalnızca elektrik indirimi hususunda anlaşmaları
bulunmaktadır ve 39 kuruşa sattıkları elektriği 36 kuruşa almaktadırlar. Bunun aksi olduğunu iddia
ediyorlarsa, sözleşmelerini hem bizimle, hem de sizinle paylaşırlarsa biz de bu işin böyle olmadığını
görmüş oluruz.
Ayrıca, AKEDAŞ ile yaptığımız görüşmelerde de, 2016 Mayıs ayında, Oğuzhan İnşaat firmasına sözlü
olarak, bu sistemden vazgeçmeleri gerektiği söylenmiş, ancak 15 Temmuz olaylarından sonra ülkedeki
diğer her şey gibi, bu durumda askıya alınarak, AKEDAŞ bu olayın üzerine gitmemiştir.
Türkiye’de elektrik sistemi, kişinin kendi adına kayıtlı olmalı, ve bir enerji şirketinden düzenli fatura
alabiliyor olmalıdır. Ve daire sahibinin kendi abonesini alabilir hale getirilmesi, müteahhit firmanın
sorumluluğundadır. Bu hususta, dairelerin içindeki sayaçlar kaldırılmalı, sayaç yerlerinde alçı ve boya
tadilatı yapılmalı, tüm elektrik sayaçları ortak alana taşınmalı, proje vs. gibi yükümlülükler yerine
getirilmelidir. Bu işlemler bina tarafından da yapılabilir, ancak bu konu müteahhit sorumluluğunda
olduğu için, masrafların Oğuzhan İnşaat tarafından ödenmesi gerekmektedir.
Kat maliklerinin bu mağduriyetinin giderilmesi için, Yönetim Kurulunun onayı ile, Oğuzhan İnşaat’la
önce sözlü görüştük. Ancak olumlu yanıt alamayınca, ekteki noter ihtarını gönderdik. Size gönderilen
ihtarname, Oğuzhan İnşaat tarafından bizim gönderdiğimiz ihtara verilen yanıttır. Ve aldığımız bu
yanıta biz de, sorumluluğunuzu yerine getirmeden elektriği kesmeye kalkarsanız mahkeme yoluyla
haklarımızı arayacağımız yanıtı verdik. Neticede, binada elektriğe ihtiyacı olan makineye bağlı
yaşamak zorunda olan insanlar olabilir. Bu insanların yaşama hakkını elinden almak ciddi bir suçtur ve
bu suçu işleyen Oğuzhan İnşaat da olsa, yargı önünde gereken cezayı alacaktır.
Sonuç olarak, biz Oğuzhan İnşaat’ın bu e-postayı kızgınlıkla ve sizleri korkutmak için gönderdiğini, ne
insanların yaşam hakkını elinden almak, ne de binlerce Euro kazandıkları siz müşterilerine, sadece
artık onların yönetim hizmetlerini kullanmadığınız için cezalandırmak gibi bir niyetleri olduğunu
düşünmüyoruz.
Elektrik sisteminin yasal çerçeveye çevrilmesi hususundaki yasal girişimlerimiz devam etmedir.
Saygılarımızla
OrionCity Yönetimi

Dear All
This is a message for all owners of Orion City in regards to recent email you might have received from
Oguzhan Company.
Unfortunately we are here witnessing another harrasment from Oguzhan Company as soon as you
do not wish to do anymore business with them. We are very well aware of the problem. Since we
took over the management we have been dealing with this issue together with the Board Members
of Orioncity Residence. The current electricity situation is unlawful. No construction company can
obtain a single electricity meter and sell it to users. This is also against the plans submitted when
obtaining building permission. But somehow they have been running this scheme for some years.
This gives the construction company unfair advantage. They can threat residents for cutting electrity
supply in case you wish to raise some questions, yet you pay for their services – usually lot more than
what you should. This is exactly what is happening here. Despite giving them thousands of your hard
earned Euros when purchasing your apartments, you are being punished becuase you have stopped
using their services. By the way we are still paying whatever bill they produce us every month, but
they do collections from home owners.
In regards to this matter, we sent them an official Notice via our solicitors on 18th April 2017. The
Notice letter in summary said that;
“We as the Owners/Board/Management of Orioncity will not be a part of ILLEGAL electricity selling
system. You, Oguzhan AS are obliged to make the right infrustructure as the approved plans and law
dictates, so that every apartment can obtain their electricity registration independently. This is the
obligation of the Builder, and part of the promise you made to your clients to deliver a finished
project. We hereby give you notice to correct the current situation according to plans”.
What you are receiving now is the Reply they sent us on 4th May.
In reply to this we sent another and stricter Notice in summary outlining;
“ We will press charges, open court cases if you keep pressuring us to do something illegal. Our
researches show that the Electricity office already had warned Oguzhan a year before to revert the
current system according to plans. That Oguzhan, the Builder has been running an illegal operation
over the years”.
We were hoping they would put together their act, and correct the system so everybody can get
their own electricity supply independently like everywhere else in Alanya or Turkey. Instead they
chose to send you these emails to agitate, stress, and upset you.
We have now arranged an emergency meeting with the Board of Orioncity tomorrow and will let you
know the course of action we will take. But we can assure you that we will not be pushed into any
illegal operation as this is what we have been fighting for since we have started. Just to name few; to
arrange the working hours of staff according to law, to make online/clean easy to understand finance
system where every owner has a right to ask about their money, extremely interactive cooperative
working with the Board members as opposed to dictatorial behaviours of past.
Please ignore the emails you receive from Oguzhan Company. We are dealing with it on your behalf.
Kind regards

Orioncity Management

Уважаемые собственники!
Это сообщение для всех владельцев Orion City в отношении недавнего письма, которое Вы
возможно получили от компании Oguzhan.
К сожалению, мы сейчас наблюдаем еще одно некорректное действие со строноны компании
Oguzhan, когда Вы прекращаете работать и иметь бизнес с ними. Проблема электричества
остро стоит в Управляющем комитете комплекса и мы занимаемся этой проблемой уже
достаточно, чтобы утверждать что ситуация в Орион Сити с электричеством является не
законной. Ни одна строительная компания не может получить единый счетчик
электроэнергии и продавать его пользователям. Это также противоречит планам на
строительство, представленным при получении разрешения на строительство. Но они каким-то
образом управляли этой схемой несколько лет. Это дает строительной компании
несправедливое преимущество. Они могут угрожать жителям за сокращение
электроснабжения, если вы хотите задать некоторые вопросы, но вы платите за их услуги –
обычно намного больше, чем нужно. Это именно то, что здесь происходит. Несмотря на то, что
вы купили тысячи своих заработанных евро при покупке своих квартир, вас наказывают, потому
что вы перестали пользоваться их услугами.
18 апреля 2017года мы отправили им официальное уведомление через наших адвокатов, что;
«Мы, как владельцы / правление / управление Orioncity, не будут частью системы продажи
электроэнергии ILLEGAL. Вы, компания Огузхан обязаны делать правильную инфраструктуру,
поскольку утвержденные планы и законы диктуют, чтобы каждая квартира могла
самостоятельно регистрировать электроэнергию. Это обязанность Строителя и часть обещания,
которое вы сделали своим клиентам для доставки готового проекта. Настоящим мы
уведомляем вас, чтобы исправить текущую ситуацию в соответствии с планами ,,,».
То, что вы получаете или возможно получили сейчас, – это ответ, который они отправили нам 4
мая. (до нас дошла информация от некоторых собственников, что они начали получать письма
с угрозами об отключении электричества)
В ответ на это мы отправили другое и более строгое Извещение в резюме:
«Мы будем предъявлять обвинения, открывать судебные дела, если вы будете настаивать на
том, чтобы сделать что-то незаконное. Наши исследования показывают, что офис
электроэнергии уже предупреждал компанию Огузхан за год до этого, чтобы вернуть текущую
систему в соответствии с планами. То, что Огузхан застройщик на протяжении многих лет ведет
незаконную операцию ».
Мы надеялись, что они исправят свой поступок и приведут систему электроснабжения, чтобы
каждый мог самостоятельно обеспечивать электроэнергию, как и везде в Алании или Турции.
Вместо этого они решили отправить вам эти письма, чтобы агитировать стресс и расстраивать
Вас.
Завтра мы организовали экстренное совещание с советом директоров Orioncity и предоставим
вам информацию о ходе действий, которые мы предпримем. Но мы можем заверить вас, что
мы не будем втянуты в какую-либо незаконную операцию, так как это то, с чем мы боролись с
тех пор, как мы начали управлять Вашим комплексом. Приведем примеры: Упорядочили
рабочее время сотрудников в соответствии с законом, сделали онлайн систему , чтобы было
легко понять финансовую систему, где каждый владелец имеет право спросить о своих
деньгах, также мы интерактивно ведем переговоры с членами Совета, в отличие от
диктаторского поведения прошлого управления.
Пожалуйста, игнорируйте электронные письма, которые вы получаете от компании Oguzhan.
Мы решаем этот вопрос с этим от Вашего имени.
С уважением Управление комплекса Орион Сити 1.